Algemene
Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

HOUSE OF BOLS EVENEMENTEN
&
 BOLS  COCKTAIL CATERING-VOORWAARDEN

Artikel 1, Definities
In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende 
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer:
        House of Bols Cocktail and Genever experience gelegen aan 
de Paulus Potterstraat 14 te Amsterdam, ook als HOB.

Opdrachtgever:
         De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met 
opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst        : De overeenkomst tussen HOB en Opdrachtgever ter zake één 
of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever 
te 
betalen prijs.

Annulering              : De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane 
mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk 
geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door 
opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten 
geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden. Dagen: met dagen wordt bedoeld kalenderdagen.

Werkdagen              : Met werkdagen wordt bedoeld alle kalenderdagen met 
uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.


Artikel 2, Algemeen

2.1     De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere 
aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HOB en Opdrachtgever voor zover van 
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2     De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt 
dat, in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van HOB en 
Opdrachtgever strijdig zijn, de bepalingen in deze catering-voorwaarden 
prevaleren.

2.3     Deze catering-voorwaarden zijn van toepassing, tenzij in de Overeenkomst 
waarvan wordt afgeweken.

Artikel 3; Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1     Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod 
en termijn voor aanvaarding is genoemd. Opdrachtgever blijft gebonden aan zijn 
opdracht, zolang HOB deze niet heeft afgewezen.

3.2     Overeenkomsten waarbij HOB partij is gelden eerst als gesloten:
         a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte 
overeenkomst, dan wel;

         b) na en voor zover HOB een opdracht schriftelijk heeft aanvaard en deze 
schriftelijke aanvaarding binnen 21 dagen na verzenddatum, doch uiterlijk 14 
dagen vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de Overeenkomst, door 
Opdrachtgever getekend aan HOB is geretourneerd, dan wel;

         c) door aanvang van de Werkzaamheden.

3.3     Opdrachtgever kan tot 2 werkdagen voor de datum van uitvoering het 
oorspronkelijk opgegeven aantal gasten met maximaal 10% wijzigen. Bij 
verschijning van meer gasten op de dag van uitvoering dan het overeengekomen 
aantal, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de gegevens 
vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht.

3.4     De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW, transport- en 
afvoerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.5     Tenzij anders is vermeld gelden alle prijsopgaven onder voorbehoud van 
wijzigingen.

3.6     HOB biedt haar diensten aan op basis van nacalculatie. Het in de offerte 
genoemde aantal uren is een schatting. HOB is gerechtigd het aantal daadwerkelijk 
gewerkte aantal uren in rekening te brengen.

Artikel 4, Uitvoering van de Overeenkomst

4.1     HOB zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 
in 
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De uitvoering
 na de overeenkomst is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van 
het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden.

4.2     Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist heeft HOB 
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3     Opdrachtgever draagt kosteloos zorg voor de door HOB in redelijkheid 
gewenste faciliteiten.

4.4     De kosten van de benodigde elektriciteit, gas, water en dergelijke zijn voor 
rekening van Opdrachtgever.

4.5     Opdrachtgever verbindt zich er tijdig voor zorg te dragen dat de 
werkzaamheden die niet behoren tot de opdracht aan HOB, zodanig zijn uitgevoerd 
dat de HOB de overeenkomst kan uitvoeren en zo tijdig dat het afleveren en het 
opstellen van de benodigde zaken (waaronder de bar) geen vertraging 
ondervinden.

4.6     Wanneer Opdrachtgever direct voorafgaande of tijdens de uitvoering van de 
overeenkomst wijzigingen doorgevoerd wenst te zien (bijvoorbeeld verhoging van 
het aantal drankjes, verplaatsing van de bar(s), verlenging van de duur van de 
diensten) en HOB gaat met deze wijzigingen akkoord, zullen de daaraan verbonden 
extra kosten aan Opdrachtgever worden doorbelast. HOB behoudt het recht om 
last minute wijzigingen te weigeren wanneer deze operationeel niet haalbaar zijn.

Artikel 5, Reclames
5.1     Eventuele klachten over de diensten en de uitvoering van de overeenkomst 
 HOB behoren onmiddellijk na constatering door Opdrachtgever aan HOB te 
 doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 8 werkdagen na de constatering 
 eveneens schriftelijk of per e-mail via 
events@lucasbols.com in kennis te stellen 
 de klacht.

Indien ter plaatse van het Evenement wordt gereclameerd en indien de reclame 
naar het oordeel van HOB juist is, zal HOB de tekorten of gebreken binnen zo kort 
mogelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van 
de volledige som.

5.3     Indien het alsnog verrichten van de Werkzaamheden niet meer mogelijk of 
zinvol is, zal HOB slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het 
hiernavolgende in artikel 7 omtrent aansprakelijkheid bepaalde.

5.4     HOB aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die 
zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, 
dan wel door van buiten komende oorzaken.

5.5     Indien niet tijdig wordt gereclameerd, worden de diensten en 
werkzaamheden geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd.

5.6     Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en 
wel binnen
 8 dagen na de factuurdatum.

5.7     Na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijnen wordt Opdrachtgever
geacht de Werkzaamheden respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 6, Annulering
6.1    Indien een aan HOB gegeven opdracht, om welke reden dan ook, geheel of 
ten dele wordt geannuleerd, is Opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan 
HOB te betalen volgens onderstaand schema, berekend over de aanneemsom of 
het geannuleerde gedeelte daarvan:

  Bij annulering meer dan 28 dagen voor het tijdstip waarop het evenement zal 
plaatsvinden is Opdrachtgever niet gehouden enige schadevergoeding aan HOB te 
betalen;
  Bij annulering tot 21 dagen voorafgaand aan het evenement is Opdrachtgever 
gehouden 70% van de aanneemsom aan HOB te betalen;

  Bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan het evenement is Opdrachtgever 
gehouden 80% van de aanneemsom aan HOB te betalen;

  Bij annulering tot 7 dagen voorafgaand aan het evenement is Opdrachtgever 
gehouden 90% van de aanneemsom aan HOB te betalen;

  Bij annulering minder dan 7 dagen voor het evenement is Opdrachtgever 
behouden 100% van de aanneemsom aan HOB te betalen.

  Bij een wijziging in de overeenkomst van 7 werkdagen tot twee werkdagen 
voorafgaande aan het Evenement; 

- Kunnen kosteloos gasten aantallen verminderd worden, met een maximum van 
10% op het totaal aantal gasten.

- Verhogingen in het aantal gasten kunnen doorgevoerd worden, mits dit 
operationeel haalbaar is. HOB behoudt het recht dit te weigeren.

6.2   Voor de berekening van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag 
waarop de annulering HOB heeft bereikt per post of per e-mail via 
events@lucasbols.com.

6.3   Annulering van een aan HOB verstrekte opdracht kan uitsluitend schriftelijk 
geschieden of per e-mail via events@lucasbols.com.

6.4   Het door Opdrachtgever aan HOB opgegeven aantal personen en/of cocktails, 
waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend. Opdrachtgever is niet tot 
schadeloosstelling gehouden bij gedeeltelijke annulering van een overeenkomst 
voor zover deze een marge van 20% van het opgegeven aantal personen en/of 
cocktails niet te boven gaat en mits deze annulering plaats vindt uiterlijk 14 dagen 
voor de datum van het Evenement. 

Tot zeven dagen vóór het Evenement kan Opdrachtgever gedeeltelijk annuleren tot 
15% van het opgegeven aantal personen en/of cocktails. Wijzigingen welke binnen 
14 dagen voorafgaand aan het evenement worden doorgegeven, worden belast met 
€ 65,- 
per wijziging exclusief BTW. Gedeeltelijke annulering vindt schriftelijk 
plaats of via 
events@lucasbols.com.

W
anneer blijkt dat de Werkzaamheden op meer personen en/of cocktails 
betrekking hebben dan afgesproken, is HOB gerechtigd om of de Werkzaamheden 
ten behoeve van deze personen te weigeren. Indien HOB besluit de 
werkzaamheden eveneens uit te voeren ten behoeve van dit extra aantal personen 
en/of cocktails, zal de aanneemsom pro rata worden verhoogd.

6.5   In alle gevallen van annulering is Opdrachtgever, naast hetgeen tot hiertoe in 
dit artikel is vermeld, aan HOB verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de 
betreffende opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie zij 
ter zake van die opdracht inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft 
gesloten die tot een betalingsverplichting van HOB leiden.

6.6   In het geval van een overeenkomst betreffende Bols Cocktail Cruise gelden de 
volgende annuleringsvoorwaarden:

 Annulering en no-show worden als volgt doorbelast:

  Meer dan 63 dagen voor de overeengekomen datum van de cruise: 10% van het factuurbedrag;

  Tussen 63-35 dagen voor de overeengekomen datum van de cruise: 20% van het factuurbedrag;

  Tussen 35-21 dagen voor de overeengekomen datum van de cruise: 33% van het factuurbedrag;

  
Tussen 21-14 dagen voor de overeengekomen datum van de cruise: 50% van het factuurbedrag;

  Tussen 8-3 dagen voor de overeengekomen datum tot de cruise: 75% van het factuurbedrag;

  Binnen 3 dagen voor de overeengekomen datum van de cruise: het volledige factuurbedrag.

Artikel 7, Aansprakelijkheid
7.1     HOB is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door 
opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, 
tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van HOB.

7.2     Indien HOB eventueel aansprakelijk is voor directe schade, dan is die 
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht.

7.3     HOB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgs- en bedrijfsschade.

7.4     HOB is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van 
opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek 
waar de opdracht wordt uitgevoerd.

7.5     De hiervoor opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet 
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HOB.

Artikel 8, Betaling

8.1     Opdrachtgever is verplicht 75% van de overeengekomen prijs als aanbetaling 
bij de totstandkoming van de overeenkomst te betalen.

8.2     Indien tussen het aangaan van de overeenkomst en de datum van het 
evenement minder dan 14 dagen ligt dan zal de Opdrachtgever een 
betalingszekerheid dienen af te geven in de vorm van een creditcard.

8.3     Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de 
betalingsverplichtingen niet op.

8.4     Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 
dagen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een 
rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke 
rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk gevel de hoogste rente geldt. 
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend
 vanaf het moment dat 
Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.5     Indien een (aan)betaling niet tijdig ontvangen is dan heeft HOB het recht de 
overeenkomst per direct te annuleren en verdere uitvoering van de overeenkomst te 
weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door 
opdrachtgever en dus is artikel 6 van overeenkomstige toepassing.

8.6     In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de 
schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag 
of (voorlopige) surséance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van 
HOB op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.7     Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, 
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de 
hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9, Diversen
9.1     Gasten en/of deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn om toegelaten te 
worden tot House of Bols.

9.2     HOB behoudt zich het recht voor om (minderjarige) gasten te weigeren of om 
geen alcoholische drank meer te serveren, -en/ of om een of meer gasten te vragen 
House of Bols te verlaten zonder restitutie, wanneer het gedrag of toestand van 
deze gasten een dergelijke maatregel naar het oordeel van HOB rechtvaardigt.

9.3     In de lokalen van HOB geldt een rookverbod en HOB hanteert een 
geluidsniveau van maximaal 90 decibel.

Artikel 10, Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen HOB en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11, Geschillen
Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze
          voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde 
rechter in Amsterdam.